வீடியோக்கள்

0121

சித்தர் வாடக குருகுல செயட்பாடுகள் இங்கு பதிவாகின்றன..

இதோ கெந்தி தாளக குளிகை செய்யும் காட்சிகள்..

 

சிங்கப்பூரில் எமது மாணவர் திராவகம் வடிக்கும் காட்சி.

கற்பம் திராவகமாக வடிக்கப்படுகிறது. புகைநீர் பிடிக்கும் முறைகளில் ஒன்று.

திராவகம் வடித்தல்.

 

 

VIDEO 01

Herbal research

VIDEO 02.

You can see how to purify NERVAALAM (Herbal Seed) for medicine use.

 

Leave a Reply