சகல விதமான புண்களுக்கும் ஓர் இலகுவான எண்ணெய்.

வணக்கம் தோழர்களே,

உடலில் ஏற்படும் பொதுவான புண்களுக்கு மிக இலகுவான ஓர் எண்ணெய் இது.

சிவஸ்ரீ மா கோ முதலியார்

சித்த மருத்துவர்