சித்த மருத்துவ வகுப்புக்கள் ஆரம்பமாகிவிட்டன..!

வணக்கம் மாணவர்களே,

நேற்றய வகுப்பு இனிதே நாடிகள் பற்றிய விளக்கத்துடன் நடைபெற்றது., இணையத்தில் சில கோளாறுகள் காரணமாக தடைகள் இருப்பினும் கற்றல் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது என நான் நினைக்கிறேன். உங்கள் கருத்து என்ன..!

அப்படியே நாம் கூறிய கல், இதுவே.., தவறாமல் மாணவர்கள் அணைவரும் இதைப் போன்று ஒன்றை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள்.,

மேலும் சிலர் இதுவரை தொடர்பு கொள்ளவில்லை., இதற்கு மேல் எம்மால் இதைப்பற்றி கருத்துக்கள் விளக்கங்கள் தரமுடியாது.

புதிய மாணவர்கள் சேர விரும்பினால்.. muthaly@gmail.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்யலா.
தேவையிருப்பின் நீங்கள் மின்னஞ்சல் செய்து எம்மை தொடர்புகொள்ளுங்கள்..

சிவஸ்ரீ மா கோ முதலியார்
சித்த மருத்துவர்