உடல் தாது பலத்துக்கு.. விந்து இருகி கட்டும்.

வணக்கம் தோழர்களே,

இன்று நாம் ஆண்டு இருதியின் நிமித்தம் சற்று உடல் கட்டுக் கோப்புக்காக இந்த திராவகத்தை தயார் செய்திருக்கிறேன். இது தாதுக்களை மீண்டும் தூண்டி உடலுருப்புக்களை புத்துணர்சி தந்து மகிழ்சியை ஏற்படுத்தும்.

thiravakam newசெங்குமரி திராவகம் சேர்ந்த்து வடிக்கும் ஓர் அற்புத புகை நீர் இது.

நன்றி

சிவஸ்ரீ மா கோ முதலியார்

சித்த மருத்துவர்